Villkor

Introduktion
Nedan hittar du våra allmänna villkor. Dessa gäller alltid när du använder eller gör en beställning via vår Webbplats och innehåller viktig information för dig som köpare. Läs därför de allmänna villkoren noggrant. Vi rekommenderar även att du sparar eller skriver ut dessa villkor så att du kan läsa dem igen vid ett senare tillfälle.


Definitioner
V-IT Solutions: etablerat i Amsterdam och registrerat hos handelskammaren under registreringsnummer 65809459, handel under namnet Software.Direct.
Hemsida: webbplatsen Software.Direct, tillgänglig via https://software.direct och alla associerade underdomäner.
Kund: den fysiska eller juridiska person, oavsett om han agerar i utövandet av sitt yrke eller företag, som ingår ett avtal med Software.Direct och/eller har registrerat sig på webbplatsen.
Avtal: varje arrangemang eller överenskommelse mellan Software.Direct och kunden, av vilket avtal de allmänna villkoren utgör en integrerad del.
Villkor: dessa allmänna villkor.


Artikel 1. Tillämpning av allmänna villkor
1.1 De Allmänna Villkoren gäller för alla erbjudanden, avtal och leveranser av Software.Direct, om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits.
1.2 Om Kunden i sin beställning, bekräftelse eller kommunikation innehåller bestämmelser eller villkor innehållande godkännande som avviker från eller inte framgår av de Allmänna Villkoren, är dessa endast bindande för Software.Direct om och i den mån de uttryckligen har godtagits skriftligen av Software.Direct.
1.3 I det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa Allmänna Villkor, kommer dessa villkor också att gälla, men i händelse av motstridiga villkor kan Kunden alltid åberopa gällande bestämmelse som är mest fördelaktigt för honom.


Artikel 2. Priser och information
2.1 Alla priser som anges på webbplatsen och i annat material som härrör från Software.Direct inkluderar moms och, om inte annat anges på webbplatsen, andra avgifter som påläggs av regeringen.
2.2 Om fraktkostnader debiteras kommer detta tydligt framgå i god tid innan avtalet ingås. Dessutom kommer dessa kostnader att visas separat i beställningsprocessen.
2.3 Webbplatsens innehåll har sammanställts med största omsorg. Software.Direct kan dock inte garantera att all information på webbplatsen alltid är korrekt och fullständig. Alla priser och annan information på Webbplatsen och i annat material som härrör från Software.Direct är därför föremål för uppenbara programmerings- och skrivfel.
2.4 Software.Direct kan inte hållas ansvarigt för (färg)avvikelser till följd av skärmkvalitet.


Artikel 3. Bildande avtal
3.1 Avtalet ingås i det ögonblick då kunden accepterar Software.Direct-erbjudandet och efterlevs av de villkor som ställs av Software.Direct.
3.2 Om Kunden har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer Software.Direct omedelbart att bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats har Kunden möjlighet att lösa Avtalet.
3.3 Om det visar sig att Kunden vid godkännande eller på annat sätt ingående av Avtalet har lämnat felaktig information, har Software.Direct rätt att fullgöra sin skyldighet först efter att korrekt information mottagits.
3.4 Software.Direct kan inom juridiska ramar informera sig om huruvida Kunden kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, men även om alla fakta och faktorer som har betydelse för ett ansvarsfullt ingående av Avtalet. Om Software.Direct utifrån denna undersökning har goda skäl att inte ingå Avtalet har det rätt att vägra en beställning eller begäran med motiverade skäl, eller att förena särskilda villkor till genomförandet, såsom förskottsbetalning.


Artikel 4. Registrering
4.1. För att utnyttja Webbplatsen optimalt kan Kunden registrera sig via registreringsformuläret/kontoinloggningsalternativet på Webbplatsen.
4.2. Under registreringsproceduren väljer Kunden ett användarnamn och lösenord med vilket han kan logga in på Webbplatsen efter registrering. Kunden ansvarar för att välja ett tillräckligt tillförlitligt lösenord.
4.3. Kunden måste hålla sina inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord strikt konfidentiella. Software.Direct ansvarar inte för missbruk av inloggningsuppgifterna och kan alltid anta att en Kund som registrerar sig på Webbplatsen faktiskt är den Kunden. Allt som sker via Kundens konto är Kundens ansvar och risk.
4.4. Om Kunden känner till eller misstänker att dennes inloggningsuppgifter har kommit i händerna på obehöriga ska denne snarast byta sitt lösenord och/eller informera Software.Direct om detta, så att Software.Direct kan vidta lämpliga åtgärder.


Artikel 5. Utförandeavtal
5.1 Så snart beställningen har mottagits av Software.Direct kommer Software.Direct att skicka produkterna så snart som möjligt, med iakttagande av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel.
5.2 Software.Direct har rätt att anlita tredje part i fullgörandet av de förpliktelser som följer av Avtalet.
5.3 Webbplatsen beskriver tydligt, i god tid innan avtalet ingås, hur leverans kommer att ske och inom vilken period produkterna kommer att levereras. Om ingen leveranstid har avtalats eller angivits kommer produkter i alla fall att levereras inom 30 dagar.
5.4 Om Software.Direct inte kan leverera produkterna inom den överenskomna tidsperioden kommer det att informera Kunden om detta. I så fall kan Kunden samtycka till ett nytt leveransdatum eller så får han möjlighet att kostnadsfritt lösa upp Avtalet.
5.5 Software.Direct råder Kunden att inspektera de levererade produkterna och att rapportera de konstaterade defekterna inom rimlig tid, helst skriftligt. För mer information, se artikeln om garanti och överensstämmelse.
5.6 Så snart produkterna som ska levereras har levererats till angiven leveransadress övergår risken avseende dessa produkter på Kunden. Om annat uttryckligen överenskommits övergår risken till Kunden tidigare. Om Kunden beslutar sig för att hämta produkterna övergår risken vid överlåtelse av produkterna.
5.7 Software.Direct har rätt att leverera en liknande produkt av liknande kvalitet som den beställda produkten, om den beställda produkten inte längre är tillgänglig. Kunden har då rätt att kostnadsfritt lösa upp avtalet och att utan kostnad returnera produkten.


Artikel 6. Ångerrätt
6.1 Denna artikel gäller endast för att Kunden är en fysisk person som inte agerar i utövandet av sitt yrke eller verksamhet.
6.2 Kunden har rätt att utan kostnad lösa distansavtalet med Software.Direct inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av produkten utan att ange skäl.
6.3 Fristen börjar löpa dagen efter det att Kunden, eller en tredje part som denne har utsett i förväg, som inte är transportör, har tagit emot produkten, eller:
    • om Kunden har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då Kunden, eller en av denne utsedd tredje part, har tagit emot den sista produkten;
    • om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då Kunden, eller en av denne utsedd tredje part, har tagit emot den sista försändelsen eller den sista delen;
    • vid Avtal om regelbunden leverans av produkter under viss period: den dag då Kunden, eller av denne utsedd tredje part, har tagit emot den första produkten.
6.4 Endast de direkta kostnaderna för retursändningen står för Kundens räkning. Kunden ska alltså själv stå för returkostnaderna. Om dessa kostnader är högre än den vanliga portoavgiften kommer Software.Direct att tillhandahålla en uppskattning av dessa kostnader. Eventuella kostnader som betalas av kunden för frakt och betalning av produkten till kunden kommer att återbetalas till kunden vid retur av hela beställningen.
6.5 Inom den ångerfrist som avses i punkt 1 kommer Kunden att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Kunden öppnar endast förpackningen och använder produkten endast i den mån det är nödvändigt för att kontrollera produkternas art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att denna besiktning inte får gå utöver vad Kunden skulle kunna göra i en fysisk butik.
6.6 Kunden ansvarar endast för värdeminskning på produkten som är ett resultat av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet i föregående stycke.
6.7 Kunden kan lösa avtalet i enlighet med villkoren i punkt 1 i denna artikel genom att skicka modellformuläret för ångerrätt (digitalt) till Software.Direct, eller på annat sätt otvetydigt informera Software.Direct om att det avstår från köpet. Software.Direct bekräftar mottagandet av det meddelandet i händelse av ett digitalt meddelande. Efter upplösning har Kunden 14 dagar på sig att returnera produkten. Det är också möjligt att returnera produkten omedelbart inom den ångerfrist som anges i punkt 1 i denna artikel, förutsatt att mallen för ångerrätt eller annan entydig ångerrätt bifogas.

Produkter kan returneras till:

V-IT Solutions


Gravin Juliana van Stolberglaan 31 – Unit G190
2263AB, Leidschendam, Nederländerna

6.8 Belopp som redan betalats (i förskott) av Kunden kommer att återbetalas till Kunden så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter upplösning av Avtalet, på samma sätt som Kunden betalade beställningen. Om Kunden har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen behöver Software.Direct inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden. Om inte Software.Direct erbjuder sig att hämta produkten själv, kan Software.Direct hålla inne återbetalning tills Software.Direct har tagit emot produkten eller tills Kunden visar att den har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
6.9 Information om huruvida ångerrätten gäller eller inte och eventuellt önskat förfarande kommer att tydligt anges på Webbplatsen i tid för avtalets ingående.
6.10 Ångerrätten gäller inte för:       
    • produkter skapade av företagaren i enlighet med kundens specifikationer;
    • ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara för vilka Kunden har brutit förseglingen;
    • produkter som inte är lämpliga att returneras av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;
    • leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett materiellt medium om utförandet har påbörjats med kundens uttryckliga förhandsgodkännande och denne har förklarat att han kommer att förlora sin ångerrätt med detta.


Artikel 7. Betalning
7.1 Kunden måste göra betalningar till Software.Direct i enlighet med de betalningsmetoder som anges i beställningsförfarandet och eventuellt på Webbplatsen. Software.Direct kan fritt välja betalningsmetoder och dessa kan ändras från tid till annan. Vid betalning efter leverans har Kunden en betalningsfrist på 14 dagar från och med dagen efter leverans.
7.2 Om Kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser i tid, är den, efter att den har informerats av Software.Direct om den sena betalningen och Software.Direct har beviljat Kunden en period på 14 dagar för att fortfarande fullgöra sin betalning betala, efter underlåtenhet att betala inom denna 14-dagarsperiod, den lagstadgade räntan på det fortfarande skyldiga beloppet och Software.Direct har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnader som uppstår. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15% på utestående belopp upp till 2 500 €; 10% på nästa €2 500 och 5% på nästa €5 000 med ett minimum av €40. Software.Direct kan komma att avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för Kunden.


Artikel 8 – Garanti och överensstämmelse
8.1 Denna artikel gäller endast om det finns ett fall av en Kund som inte agerar i utövandet av sitt yrke eller verksamhet. Om Software.Direct ger en separat garanti på produkterna gäller detta alla typer av Kunder, utan att det påverkar ovanstående.
8.2 Software.Direct garanterar att produkterna
följa Avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på sundhet och/eller användbarhet och de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som finns på datumet för Avtalets ingående. Om särskilt överenskommits garanterar Software.Direct även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
8.3 Om den levererade produkten inte överensstämmer med Avtalet ska Kunden meddela Software.Direct inom skälig tid efter att felet upptäckts.
8.4 Om Software.Direct anser att reklamationen är berättigad, kommer de relevanta produkterna att repareras, ersättas eller återbetalas efter samråd med Kunden. Den maximala ersättningen, med iakttagande av artikeln om ansvar, är lika med det pris som kunden betalat för produkten.


Artikel 9. Garanti för företagsköp
9.1 Software.Direct garanterar att produkterna överensstämmer med Avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagbestämmelser och/eller föreskrifter som finns på datumet för Avtalets ingående statliga föreskrifter. Om särskilt överenskommits garanterar Software.Direct även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk. Annars är produkten lämplig för normal användning.
9.2 Om den levererade produkten inte överensstämmer med Avtalet vid leverans ska Kunden meddela Software.Direct inom 2 dagar efter leverans. Om Kunden inte gör detta kan denne inte längre göra anspråk på reparation, utbyte etc. om varan levereras defekt.
9.3 Om Software.Direct anser att reklamationen är berättigad, kommer relevanta produkter att repareras, ersättas eller (delvis) ersättas efter samråd med Kunden.


Artikel 10. Klagomålsförfarande
10.1 Om Kunden har ett klagomål på en produkt (i enlighet med Artikel angående garanti och överensstämmelse) och/eller om andra aspekter av Software.Directs tjänster, kan han lämna in ett klagomål till Software.Direct via telefon, e-post eller post. . Se kontaktuppgifter längst ner i villkoren.
10.2 Software.Direct kommer att ge Kunden ett svar på hans klagomål så snart som möjligt, men i alla fall inom 7 dagar efter mottagandet av klagomålet. Om det ännu inte är möjligt att ge ett innehållsmässigt eller slutgiltigt svar, kommer Software.Direct att bekräfta klagomålet inom 7 dagar efter mottagandet av klagomålet och ge en indikation på den frist inom vilken man förväntar sig att lämna ett innehållsligt eller slutligt svar på klagomålet. kundklagomål.
10.3 Kund som inte agerar i utövandet av sitt yrke eller verksamhet kan också lämna in ett klagomål via den europeiska tvistlösningsplattformen, som kan nås via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


Artikel 11. Ansvar
11.1 Denna artikel gäller endast om kunden är en fysisk person eller juridisk person som agerar i utövandet av sitt yrke eller verksamhet.
11.2 Software.Directs totala ansvar gentemot Kunden på grund av en hänförlig brist i fullgörandet av Avtalet är begränsat till återbetalning av högst det pris som fastställts för det Avtalet (inklusive moms).
11.3 Software.Directs ansvar gentemot Kunden för indirekt skada, inklusive i alla fall - men uttryckligen inte begränsat till - följdskador, utebliven vinst, utebliven besparing, förlust av data och skada på grund av driftsavbrott, är uteslutet.
11.4 Bortsett från de fall som nämnts i de två föregående styckena i denna artikel, har Software.Direct inget ersättningsansvar gentemot Kunden, oavsett på vilken grund en talan om ersättning skulle grundas. De begränsningar som avses i denna artikel kommer dock att upphöra om och i den mån skadan är resultatet av uppsåt eller grov vårdslöshet från Software.Directs sida.
11.5 Software.Directs ansvar gentemot Kunden på grund av en hänförlig brist i fullgörandet av ett Avtal uppkommer endast om Kunden omedelbart och korrekt skriftligen förklarar Software.Direct som försummelse, med angivande av skälig villkor för att avhjälpa bristen, samt Programvara. Direkt även efter denna period fortsätter att misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter. Meddelandet om försummelse måste innehålla en så detaljerad beskrivning som möjligt av bristen, så att Software.Direct kan reagera adekvat.
11.6 En förutsättning för att någon rätt till ersättning ska föreligga är alltid att Kunden skriftligen anmäler skadan till Software.Direct så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter att den har uppstått.
11.7 I händelse av force majeure är Software.Direct inte skyldigt att betala ersättning för eventuell skada som orsakas Kunden till följd av detta.


Artikel 12. Personuppgifter
12.1. Software.Direct behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn som publiceras på Webbplatsen.


Artikel 13. Slutbestämmelser
13.1 Nederländsk lag gäller för avtalet.
13.2 I den mån det inte föreskrivs annat av tvingande lag kommer alla tvister som kan uppstå till följd av Avtalet att överlämnas till den behöriga holländska domstolen i det distrikt där Software.Direct finns.
13.3 Om en bestämmelse i dessa Allmänna Villkor visar sig vara ogiltig kommer detta inte att påverka giltigheten av hela Allmänna Villkor. I så fall kommer parterna att anta (en) ny(a) bestämmelse(r) för att ersätta den, vilket kommer att utforma avsikten med den ursprungliga bestämmelsen så långt det är juridiskt möjligt.
13.4 I dessa Allmänna Villkor omfattar "skriftligt" även kommunikation via e-post och fax, förutsatt att avsändarens identitet och e-postmeddelandets integritet är tillräckligt fastställda.


Kontaktuppgifter
Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer efter att ha läst dessa allmänna villkor, tveka inte att kontakta oss skriftligen eller via e-post.

V-IT Solutions
Keurenplein 41 – Unit G190
1069CD, Amsterdam, Nederländerna
WhatsApp: +31203697639
E-post: [email protected]
Handelskammarens nummer: 65809459
Momsnummer: NL002523580B15

Välj din valuta
Sekretessinställningar
När du besöker vår webbplats kan den lagra information från specifika tjänster via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina integritetsinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.